sekolaa


drr -______- seda ta seda , da na naek skolaa .
ta mao . da laa na SPM .
takott ! mama , ta na g skolaa .
HAHA .